Algemene voorwaarden

 1. Elke klant die een bestelling plaatst aanvaardt de volgende algemene verkoopvoorwaarden integraal en zonder enig voorbehoud. Deze algemene voorwaarden , die vermeld staan op of bijgevoegd worden bij offertes, bestelbons en/of facturen van Boutsen.net bvba, gelden voor alle bestellingen die bij Boutsen.net bvba geplaatst worden en op alle verkoopcontracten, inclusief alle bijkomende vormen van dienstverlening. Bovendien hebben deze algemene voorwaarden voorrang op alle andere, waaronder met name de algemene en/of bijzondere voorwaarden van de klant. Van deze voorwaarden mag niet worden afgeweken zonder schriftelijke toestemming van Boutsen.net bvba.
 2. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Ze worden bepaald aan de hand van een basistarief dat geregeld wordt bijgewerkt en waar elke klant die er nog niet over beschikt op eenvoudig verzoek een overzicht van kan aanvragen bij de maatschappelijke zetel van Boutsen.net bvba. Op de geldende basistarieven kunnen, bij wijze van promotie, kortingen of reducties worden toegekend op basis van de bestelde hoeveelheden of elke andere basis die in overeenstemming is met het commerciële beleid van Boutsen.net bvba. De nettoprijzen op een factuur houden geen verbintenis in dat ze later opnieuw worden toegekend; ze gelden voor één enkele levering, op dezelfde dag, één enkel adres en uitsluitend voor de sectoren waar al een levering is gebeurd in de context van de bestaande rondes.
 3. Alle informatie in onze catalogi, brochures, tarieven, prijslijsten, reclame en andere documenten heeft een louter indicatieve waarde en kan niet worden opgevat als een aanbod.
 4. De leveringstermijnen zijn louter indicatief en vormen geenszins een vaste verbintenis. Bij langere leveringstijden kan de klant in geen geval aanspraak maken op een schadevergoeding, intresten of het recht om de bestelling te annuleren.
 5. Aan onze medewerkers kan in geen geval gevraagd worden om de koopwaar op het leveringsadres te herpalletiseren of op te stellen.
 6. Bij ontvangst moet de koopwaar zowel kwantitatief als kwalitatief gecontroleerd worden. Zonder schriftelijk bezwaar op de leveringsbon gelden enkel de hoeveelheden die op de betreffende bon staan. Alle andere bezwaren zijn enkel geldig als ze binnen de vijf werkdagen na de levering met een aangetekende brief aan Boutsen.net bvba bekend worden gemaakt. Geen enkel bezwaar ontslaat de klant van zijn plichten omtrent de betaling.
 7. De garanties omtrent de kwaliteit van de producten zijn de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de fabrikant, zonder enige tussenkomst van Boutsen.net bvba. De aansprakelijkheid van Boutsen.net bvba is in ieder geval beperkt tot de feitelijke waarde van de koopwaar, met uitsluiting van elke andere vorm van schadeloosstelling.
 8. Tenzij anders bepaald in een bijzondere, schriftelijke overeenkomst zijn al onze leveringen contant aan de chauffeur te betalen op vertoon van de factuur en vóór het lossen van de levering. De factuur levert volledig bewijs tussen partijen van alle gegevens die erop vermeld staan , inclusief de datum.
 9. Enkel betalingen in contant geld, bankcheques of bancontact worden aanvaard, met uitsluiting van elk ander betaalmiddel.
 10. Iedere niet-betaalde factuur, zelfs gedeeltelijk, geeft vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht op een intrest tegen het gangbare tarief van 9.5% per jaar vanaf de vervaldag tot de volledige betaling en wordt bovendien vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% van het niet-betaalde bedrag, met een minimum van €125,00, bij wijze van strafbeding. Bovendien behoudt Boutsen.net bvba zich het recht voor om elke levering te weigeren en de uitvoering van de andere lopende bestellingen te staken tot het alle verschuldigde bedragen ontvangen heeft. Als een factuur gerechtelijk gevorderd moet worden, is de klant ook de invorderingskosten verschuldigd, zoals de advocatenkosten.
 11. De koopwaar (zelfs reeds geleverde koopwaar) blijft de volledige eigendom van Boutsen.net bvba totdat het verschuldigde bedrag volledig betaald is (zowel de hoofdsom als de intresten).
 12. Het Belgisch Recht is van toepassing. Bij geschillen zijn de hoven en rechtbanken van Tongeren en het vredegerecht van Maasmechelen bevoegd.